ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวกิ่งก้อย เจริญชีพ
ครู คศ.2

นางสาววีณาพร สาทุม
ครู คศ.2

นางสาวสุวิมล ประโพธิ์ศรี
ครู คศ.2

นายวุฒิไกร มาโยธา
ครู คศ.1

นางสาวสุรีรัตน์ งามเกาะ
ครู คศ.1

นายวสันต์ พาอ้ม
ครู คศ.1

นางสาวศิริพร สีเมืองเฮ้า
ครู คศ.1

นางสาวกาญจนา มิ่งโอโล
ครูอัตราจ้าง

นางสาววันเพ็ญ ฝันดี
ครูอัตราจ้าง


ตราสัญลักษ์โรงเรียน