ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
นิสิต นักศึกษา ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

นายเกษมศักดิ์ จันทร์เพ็ง
นิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพ วิชาเอกภาษาไทย

นางสาวพรพรรณ ฦาชา
นิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพ วิชาเอกภาษาไทย

นางสาวกนกวรรณ หนูโพนทา
นิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพ วิชาเอกคณิตศาสตร์

นางสาวพิมพิไล ขนแก้ว
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ วิชาเอกวิทยาศาสตร์