ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางศรีกมล ดอกเข็มกลาง
ครู คศ.3

นายกิจดี เดชรพีกุล
ครู คศ.3

นางพัทธนันท์ ไตรนพ
ครู คศ.3

นางจันทร์เพ็ญ อ่อนแล
ครู คศ.3

นายองอาจ บุญประมวล
ครู คศ.3

นางสาวจิรพงษ์ ตลับนิล
ครู คศ.3

นางดารินทร์พัชร์ บุญประมวล
ครู คศ.3

นางสาวกัญญาณัฐ หอมระหัด
ครู คศ.2

นางสาวปริศนา นราพล
ครู คศ.2

นางรุ่งลาวรรณ สาระนันท์
ครู คศ.2


ตราสัญลักษ์โรงเรียน

นางสาวทานตะวัน แสนสระ
ครู คศ.1


ตราสัญลักษ์โรงเรียน