ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นางสายสมร คงโนนกอก
ครู คศ.3

นางกุสุมา วีระชัยณรงค์
ครู คศ.3

นายวุฒิชัย วุฒิศรี
ครู คศ.2

นายกฤษณะ คำฟัก
ครู คศ.2

นางสาวอัมรินทร์ เกื้อหนุน
ครู คศ.2

กลุ่มสาระการงานอาชีพฯ
ตราสัญลักษ์โรงเรียน