ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางจินตนา จำเริญพิศ
ครู คศ.3

นายนิวัฒน์ จันทราษี
ครู คศ.3

นายเรืองยุทธ คำแพง
ครู คศ.3

นางกองคุณ ศรีทิม
ครู คศ.3

นางจิตรลดา เชยชม
ครู คศ.2

นางสายฝน กล้าหาญ
ครู คศ.2

นางธัญญารัตน์ จงกลรัตน์
ครู คศ.2

นายจักรพงศ์ ธรรมประกอบ
ครู คศ.1

นางสาวกัลยานี ศรีชะตา
ครู คศ.1

นางสาวสุภกร อาจประจักษ์
ครูผู้ช่วย