ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานครู
ชื่อผลงาน : การพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์ วิชาภาษาไทย นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ชื่ออาจารย์ : นางสาวสุวิมล ประโพธิ์ศรี
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 18 ก.พ. 2562,15:39  อ่าน 328 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การพัฒนาแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ประกอบชุดกิจกรรมตามแนวคิดการเรียน แบบร่วมมือ รายวิชา เกษตรทฤษฎีใหม่ เรื่อง การปลูกพืชแบบเกษตรอินทรีย์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเกษตรสมบูรณ์วิทยาคม
ชื่ออาจารย์ : นางสาวอัมรินทร์ เกื้อหนุน
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 18 ก.พ. 2562,15:28  อ่าน 429 ครั้ง
รายละเอียด..