ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานครู
เจ้าของผลงาน
ชื่ออาจารย์ : นางสาวอัมรินทร์ เกื้อหนุน
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
โพสเมื่อ : 18 ก.พ. 2562,15:28  อ่าน 385 ครั้ง
ชื่อผลงาน : การพัฒนาแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ประกอบชุดกิจกรรมตามแนวคิดการเรียน แบบร่วมมือ รายวิชา เกษตรทฤษฎีใหม่ เรื่อง การปลูกพืชแบบเกษตรอินทรีย์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเกษตรสมบูรณ์วิทยาคม
รายละเอียดผลงาน

ชื่อเรื่องวิจัย      การพัฒนาแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ประกอบชุดกิจกรรมตามแนวคิดการเรียน

แบบร่วมมือ รายวิชา เกษตรทฤษฎีใหม่ เรื่อง การปลูกพืชแบบเกษตรอินทรีย์  

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเกษตรสมบูรณ์วิทยาคม

ผู้วิจัย              นางสาวอัมรินทร์  เกื้อหนุน 

หน่วยงาน        โรงเรียนเกษตรสมบูรณ์วิทยาคม  องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

ปีที่พิมพ์          2561

 

บทคัดย่อ

 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ (1) เพื่อหาประสิทธิภาพชุดกิจกรรมตามแนวคิดการเรียนแบบร่วมมือ รายวิชา เกษตรทฤษฎีใหม่ เรื่อง การปลูกพืชแบบเกษตรอินทรีย์ ให้มีประสิทธิภาพเป็นไป ตามเกณฑ์ 80/80(2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  เมื่อเรียนด้วยชุดกิจกรรมตามแนวคิดการเรียนแบบร่วมมือ รายวิชา เกษตรทฤษฎี -ใหม่ เรื่อง การปลูกพืชแบบเกษตรอินทรีย์ (3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่มีต่อชุดกิจกรรมการเรียนตามแนวคิดการเรียนแบร่วมมือ รายวิชา เกษตรทฤษฎีใหม่ เรื่อง การปลูกพืชแบบเกษตรอินทรีย์  กลุ่มตัวอย่างใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/6 โรงเรียนเกษตรสมบูรณ์วิทยาคม  สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 จำนวน 1 ห้องเรียน จำนวน 31 คน ได้มาโดยวิธีการเลือกแบบแบ่งกลุ่ม (Cluster Random Sampling)

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ประกอบชุดกิจกรรม      ตามแนวคิดการเรียนแบบร่วมมือ รายวิชา เกษตรทฤษฎีใหม่ เรื่อง การปลูกพืชแบบเกษตรอินทรีย์  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 9 แผน ชุดกิจกรรมตามแนวคิดการเรียนแบบร่วมมือ รายวิชา เกษตรทฤษฎีใหม่ เรื่อง การปลูกพืชแบบเกษตรอินทรีย์ ชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 4 จำนวน 9 ชุด และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชา เกษตรทฤษฎีใหม่ เรื่อง การปลูกพืชแบบเกษตรอินทรีย์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 แบบเลือกตอบ ชนิด 4 ตัวเลือก จำนวน 40 ข้อ แบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดการเรียนแบบร่วมมือ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และเปรียบเทียบคะแนนทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน โดยการทดสอบค่าที (t-test dependent)  สรุปผลการวิจัย ดังนี้

1. ชุดกิจกรรมการเรียนตามแนวคิดการเรียนแบบร่วมมือ รายวิชา เกษตรทฤษฎีใหม่ เรื่อง                การปลูกพืชแบบเกษตรอินทรีย์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/6 มีประสิทธิภาพ (/) เท่ากับ 86.71/86.61

          2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เมื่อเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนตามแนวคิดการเรียนแบบร่วมมือ รายวิชา เกษตรทฤษฎีใหม่ เรื่อง การปลูกพืชแบบเกษตรอินทรีย์ นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ที่ระดับ.05 

          3. ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/6 ที่มีต่อชุดกิจกรรมการเรียนตามแนวคิดการเรียนแบบร่วมมือ รายวิชา เกษตรทฤษฎีใหม่ เรื่อง การปลูกพืชแบบเกษตรอินทรีย์ พบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 70.75 KB

โพสเมื่อ : 18 ก.พ. 2562,15:28   อ่าน 385 ครั้ง