ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานครู
เจ้าของผลงาน
ชื่ออาจารย์ : นางสาวสุวิมล ประโพธิ์ศรี
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
โพสเมื่อ : 18 ก.พ. 2562,15:39  อ่าน 790 ครั้ง
ชื่อผลงาน : การพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์ วิชาภาษาไทย นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
รายละเอียดผลงาน

ชื่อเรื่อง           การพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์  วิชาภาษาไทย นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ผู้ศึกษา           นางสาวสุวิมล  ประโพธิ์ศรี ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ

โรงเรียนเกษตรสมบูรณ์วิทยาคม  อำเภอเกษตรสมบรูณ์ สังกัดองค์การบริหาร ส่วนจังหวัดชัยภูมิ  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย

ปีการศึกษา      2561            

บทคัดย่อ

          เนื่องจากหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขึ้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 เน้นให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะการอ่านวิเคราะห์และการคิดวิเคราะห์  การศึกษาครั้งนี้  จึงมีความมุ่งหมายเพื่อสร้างแบบฝึกทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์  วิชาภาษาไทยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์  การศึกษาครั้งนี้  มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1)  พัฒนาและหาประสิทธิภาพแบบฝึกทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์ วิชาภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80   2)  เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยแบบฝึกทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์วิชาภาษาไทยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3    3) เพื่อวัดเจตคติ ต่อการเรียนด้วยแบบฝึกทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์ วิชาภาษาไทย นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 3 โรงเรียนเกษตรสมบูรณ์วิทยาคม กลุ่มตัวอย่างได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/3 โรงเรียนเกษตรสมบูรณ์วิทยาคม  อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ  ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 จำนวน 36 คน โดยการสุ่มแบบกลุ่ม  (Cluster Random Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้า คือ แบบฝึกทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์ วิชาภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านการอ่านเชิงวิเคราะห์ภาษาไทย  ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก  จำนวน 40 ข้อ มีค่าความยากง่าย (P) ตั้งแต่ 0.20 – 0.75 มีค่าอำนาจจำแนก (B) ตั้งแต่ 0.22 – 0.79  มีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ เท่ากับ 0.82 และแบบวัดเจตคติแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ  จำนวน 20 ข้อ มีค่าอำนาจจำแนกเท่ากับ 0.37 – 0.76 และมีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ เท่ากับ 0.93  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมติฐาน  ด้วย t-test (Dependent samples)

ผลการศึกษาพบว่า             

          1.  แบบฝึกทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์ วิชาภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่ผู้ศึกษาสร้างขึ้น        มีประสิทธิภาพเท่ากับ 83.08/83.40  ซึ่งมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80

          2.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ที่เรียนด้วยแบบฝึกทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์  วิชาภาษาไทย นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

          3.  ระดับเจตคติของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่มีต่อการเรียนด้วยแบบฝึกทักษะการอ่าน  เชิงวิเคราะห์  วิชาภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  อยู่ในระดับมาก


Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 58.33 KB

โพสเมื่อ : 18 ก.พ. 2562,15:39   อ่าน 790 ครั้ง